Mgr. Iva Cironisová - Školní poradenství, speciálně pedagogické poradenství, logopedie

Navigace

Kontakt

mobil+420 776 688 778
mobilskolniporadenstvi
cironisova.iva
adresa

Základní škola Jablonec nad Nisou,
Pasířská 72,
Žižkův Vrch

Kde nás najdete?

mapa
logopediespecialne pedagogicke poradenstviskolni poradenstvi

Provádíme diagnostiku, poradenství a následnou reedukaci dílčích dysfunkcí.
Zaměřujeme se na prevenci, tzn. předcházet školské neúspěšnosti u dětí (depistáž rizikových skupin již od MŠ),
na screening specifických poruch školních dovedností u žáků (dyslexie, dysgrafie, dyskalkulie, dysortografie, ADD/ADHD).

Speciálně pedagogická diagnostika:
Strom – předcházíme poruchám učení (B.Sindelarová).
Test rizika poruch učení (A.Kucharská, D.Švancarová).
Testové baterie čtení, písemného projevu.
Testové baterie k diagnostice dyskalkulie (I. Mýtinová).
Testová baterie k diagnostice dyspraxie.

Reedukace:

  • porucha pozornosti - cvičení zaměřená na zlepšování kvality koncentrace pozornosti a jejího zaměření,
  • rozvoj motoriky - hrubé/jemné motoriky, hmatu, vizuomotoriky, grafomotoriky, rytmické vnímání,
  • psaní - chybné držení tužky, křečovité držení tužky (pera), velký tlak na psací náčiní, neupravené písmo, příliš velké či hranaté písmo, nečitelná slova, vynechávání písmenek ve slovech, přidávání písmenek ve slovech, záměny tvarů písmenek ve slovech aj.,
  • čtení - velmi pomalé a namáhavé čtení nebo naopak zbrklé a nepřesné čtení, komolení, vynechávání či domýšlení slov, záměny písmen ve slovech, nácvik čtení s porozuměním aj.,
  • pravopis - rozlišování dytyny/ditini v písemných pracích, vyjmenovaná a příbuzná slova, podmět a přísudek, shoda přísudku s podmětem, psaní podstatných jmen s předložkami, dlouhé a krátké samohlásky a další pravopisné jevy,
  • matematika - rozlišování matematických operací, záměny číslic, znamének, orientace na číselné ose, řešení slovních úloh, chápání pojmu číslo aj.,
  • prostorové vnímání - orientace tělesného schématu lidského těla – na svém i na těle druhého člověka, orientace na ploše, pravolevá orientace, nahoře a dole, orientace v prostoru aj.,

zpet